Emisiuni VMS și certificate BNM

Proceduri aplicate la înregistrarea de către DCU a valorilor mobiliare de stat și certificatelor BNM. Etapele și documentația de înregistrare. Comisioane.

Valori mobiliare de stat și instrumentele BNM înregistrate de DCU

În privința emitenților enumerați mai jos, DCU înregistrează următoarele tipuri de instrumente financiare:

 • valori mobiliare de stat (VMS) emise de Ministerul Finanțelor:
  • bonuri de trezorerie (BT)
  • obligațiuni de stat cu rata fixă a dobânzii (OS)
  • obligațiuni de stat cu rata flotantă a dobânzii (OSF)
 • certificate ale Băncii Naționale a Moldovei (CBN).

Important: Pentru înregistrarea unui nou tip de instrument financiar, emitentul va depune o solicitare în acest sens în adresa DCU, cu descrierea caracteristicilor noului tip de instrument.

Înregistrarea emitentului în Sistemul DCU

Ministerul Finanțelor și Banca Națională a Moldovei sunt înregistrate în Sistemul DCU în calitate de emitenți ai VMS și respectiv, CBN. Înregistrarea a fost efectuată în baza cererii (↓ model .pdf) depuse de autoritățile enumerate și contractului privind decontarea operațiunilor corporative (↓ model .pdf) încheiat cu DCU.

La înregistrarea emitentului, în Sistemul DCU este deschis un cont al emitentului, în care ulterior vor fi înregistrate valorile mobiliare emise de emitentul în cauză.

Important: Înregistrarea emitentului se face o singură dată – la inițierea relației de afaceri între emitent și DCU. În același timp, periodic, dar nu mai rar de o dată la 3 ani, la solicitarea DCU, emitentul va completa și prezenta către DCU date actualizate referitoare la emitent.

Persoanele care pot solicita înregistrarea VMS și CBN

Cererea de înregistrare la DCU a VMS și CBN se depune de persoanele cu funcții de conducere ale Ministerului Finanțelor sau BNM (după caz, ministru, secretar de stat, guvernator, viceguvernator) sau reprezentanții împuterniciți ai instituțiilor.

Delegarea împuternicirilor de înregistrare a instrumentelor financiare poate fi efectuată în temeiul unui act de reprezentare (cererii prezentate la DCU, procurii sau altui act similar), legislației sau contractului încheiat între DCU și emitent.

2 etape de bază la înregistrarea VMS și CBN

Înregistrarea de către DCU a VMS și CBN implică 2 etape:

 1. înregistrarea unui nou instrument și alocarea codului ISIN în privința VMS/CBN în cauză;
 2. înregistrarea tranșei de VMS/CBN.

Important: Înregistrarea tranșei de VMS/CBN poate fi efectuată concomitent cu înregistrarea noului instrument și alocarea codului ISIN sau ulterior acestora. 

Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN

„Crearea” instrumentului

Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN reprezintă etapa la care instrumentul este „creat” de către DCU. La înregistrare a instrumentului, în Sistemul DCU sunt înscrise caracteristicile valorilor mobiliare care urmează a fi emise de emitent.

Pentru înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN, emitentul va prezenta la DCU:

 • cerere privind înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN (conform ↓modelului).

Important: Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN este efectuată în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data recepționării cererii. În cazuri urgente, la solicitarea emitentului, DCU înregistrează instrumentul și alocă codul ISIN la data recepționării cererii.

Confirmarea înregistrării

Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN este confirmată de DCU prin următoarele documente:

 • aviz privind înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN (conform ↓modelului .pdf);
 • mesajul MT 501 „Instrument Confirmation” (conform SWIFT ISO15022), expediat emitentului prin intermediul Sistemului DCU.

Alocarea codului ISIN

DCU formează și aloca codul ISIN în conformitate cu ↓ Regulamentul de alocare a codului ISIN de către DCU .pdf, care transpune standardul internațional ISO6166.

Clasificarea instrumentului (codul CFI)

În cadrul procesului de înregistrare, DCU clasifică instrumentul și aloca codul CFI – cod format din 6 caractere alfabetice latine, care descriu atributele de bază ale instrumentului financiar.

Clasificarea instrumentului și alocarea codului CFI este efectuată de DCU în conformitate cu standardul internațional ISO10962 Securities and related financial instruments — Classification of financial instruments (CFI) code. DCU clasifică VMS și CBN și acordă codul CFI în următorul mod:

Codul alternativ al VMS și CBN

Odată cu înregistrarea instrumentului, DCU alocă un cod alternativ pentru VMS și CBN. Codul alternativ indică tipul instrumentului, data scadenței și, în cazul obligațiunilor cu rată fixă, dobânda. Codul alternativ este format de DCU în următorul mod:

Exemple ale codurilor alternative:

Înregistrarea tranșei de VMS/CBN

La înregistrarea tranșei de VMS/CBN, DCU înscrie un anumit număr de valori mobiliare în contul de VM al emitentului, în vederea plasării acestora (vânzării către primii deținători de VMS/CBN).

DCU efectuează înregistrarea tranșei de VMS/CBN în temeiul rezultatelor privind tranzacționarea VMS/CBN pe piața primară, conform comunicatului prezentat de BNM.

Important: Înregistrarea tranșei de VMS/CBN este efectuată în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data recepționării comunicatului prezentat de BNM. În cazuri urgente, la solicitarea emitentului, DCU înregistrează tranșa de VMS/CBN la data recepționării comunicatului prezentat de BNM.

Confirmarea înregistrării tranșei

Înregistrarea tranșei este confirmată de DCU prin expedierea următoarelor documente:

 • aviz privind înregistrarea tranșei, expediat emitentului (conform ↓ modelului .pdf);
 • mesajul MT544 „Receive Free Conf for Tranche” (conform SWIFT ISO15022), expediat emitentului prin intermediul Sistemului DCU;
 • mesajul MT501 „Instrument Confirmation” (conform SWIFT ISO15022), expediat  participanților la DCU prin intermediul Sistemului DCU.

Prezentarea documentelor la DCU

Documentele pot fi prezentate la DCU prin următoarele modalități:

Important: Cererile de înregistrare a VMS și CBN, expediate prin email, urmează să fie semnate prin aplicarea semnăturii electronice. Cererile pe suport de hârtie vor fi semnate olograf.

Comision la înregistrarea valorilor mobiliare

La înregistrarea VMS/CBN de către DCU nu se aplică comision, dacă decontarea VMS/CBN, la plasarea acestora, are loc prin intermediul Sistemului DCU.

Important: Pentru decontarea VMS/CBN prin intermediul Sistemului DCU, la plasarea acestora, se aplică un comision de 0,009% din valoarea nominală totală a emisiunii, dar nu mai puțin de 2 500 lei și nu mai mult de 30 000 lei pentru fiecare emisiune.