Înregistrarea valorilor mobiliare

Ce pași trebuie să urmeze emitentul pentru a înregistra acțiunile și obligațiunile la DCU? Documente, cerințe, costuri și termen de înregistrare. Emisiuni de constituire, emisiuni suplimentare, restructurarea emisiunilor anterioare. Alocarea codului ISIN.

Valori mobiliare corporative înregistrate de DCU

DCU înregistrează orice tip de VMC, inclusiv:

 • acțiuni (acțiuni ordinare, acțiuni preferențiale);
 • obligațiuni (obligațiuni corporative, obligațiuni municipale);
 • alte tipuri de VMC (unități de fond, recipise depozitare etc.).

Când este necesară înregistrarea VMC?

Înregistrarea VMC la DCU trebuie efectuată de emitent:

 • la emisiunea acțiunilor în procesul constituirii societății pe acțiuni;
 • la emisiunea primară a obligațiunilor;
 • la emisiunile suplimentare de acțiuni, obligațiuni sau alte VMC;
 • la restructurarea emisiunilor anterioare (consolidare, fracționare, convertire);
 • la modificarea caracteristicilor VMC emise anterior (schimbarea datei scadenței, datei plății cupoanelor, modificarea ratei dobânzii etc.).

Acțiunile emise de societățile pe acțiuni, transferate către DCU în temeiul art.46 alin.(3) din Legea nr.234/2016, au fost înregistrate de DCU în baza informației primite de la societățile de registru și nu necesită o înregistrare suplimentară.

Înregistrarea emitentului de VMC

La prima înregistrare a valorilor mobiliare emise de un emitent, DCU efectuează înregistrarea emitentului în Sistemul DCU. La înregistrarea emitentului, în Sistemul DCU este deschis un cont al emitentului, în care ulterior vor fi înregistrate valorile mobiliare emise de emitentul în cauză.

Pentru a fi înregistrat în Sistemul DCU, emitentul va prezenta la DCU următoarea cerere:

 • cerere privind înregistrarea emitentului (conform ↓modelului .pdf).

Important: Înregistrarea emitentului se face o singură dată – la inițierea relației de afaceri între emitent și DCU. În același timp, periodic, dar nu mai rar de o dată la 3 ani, la solicitarea DCU, emitentul va completa și prezenta către DCU date actualizate referitoare la emitent.

Persoanele care pot solicita înregistrarea VMC la DCU

Solicitarea de înregistrare a valorilor mobiliare la DCU va fi efectuată de persoana juridică care emite valorile mobiliare. Persoana juridică va fi reprezentantă de organul executiv (fără procură) sau reprezentantul emitentului care deține împuterniciri (procură sau alt act de reprezentare).

2 etape de bază la înregistrarea VMC

Înregistrarea valorilor mobiliare corporative implică 2 etape de bază:

 1. obținerea de la CNPF a certificatului înregistrării de stat a emisiunii;
 2. înregistrarea valorilor mobiliare corporative la DCU.

Obținerea certificatului înregistrării de stat de la CNPF

Până la înregistrarea VMC la DCU, emitentul urmează să obțină de la CNPF certificatul înregistrării de stat al emisiunii. Pentru informații privind procedurile și etapele de obținere a certificatului de la CNPF, consultați pagina web a CNPF.

Înregistrarea valorilor mobiliare corporative la DCU

Etapele înregistrării VMC la DCU

După obținerea a certificatului înregistrării de stat de la CNPF, procesul de înregistrare a valorilor mobiliare la DCU va include următorii pași:

 1. emitentul prezintă la DCU documentele necesare pentru înregistrarea VMC;
 2. DCU examinează documentele prezentate de emitent (cel mult 5 zile lucrătoare);
 3. DCU înregistrează VMC;
 4. DCU emite confirmare privind înregistrarea valorilor mobiliare (VM).

Documente necesare pentru înregistrarea VMC

Pentru înregistrarea valorilor mobiliare la DCU, emitentul va prezenta la DCU:

 • cerere privind înregistrarea VMC (conform ↓modelului .pdf);
 • copia Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emis de CNPF;
 • copia hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare;
 • lista subscriitorilor la valorile mobiliare.

Important: DCU își rezervă dreptul să solicite documente suplimentare dacă acestea sunt necesare conform legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Prezentarea documentelor la DCU

Documentele pot fi prezentate la DCU prin următoarele modalități:

Cererile de înregistrare a VMC, expediate prin email, trebuie să fie semnate prin aplicarea semnăturii electronice. Cererile pe suport de hârtie vor fi semnate olograf și ștampilate.

Operațiuni efectuate la înregistrarea VMC

La înregistrarea VMC, DCU efectuează următoarele operațiuni în Sistemul DCU:

 • înscrie numărul de valori mobiliare noi emise în contul emitentului;
 • transferă valorile mobiliare noi emise din contul emitentului în conturile de valori mobiliare ale primilor deținători, conform liste subscriitorilor prezentate de emitent.

Termenul de înregistrare a VMC

DCU înregistrează valorile mobiliare corporative în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării de către DCU a setului complet de documente necesare.

Confirmarea înregistrării VMC de către DCU

Înregistrarea VMC este confirmată de DCU prin expedierea către emitent a următoarelor documente:

 • aviz privind înregistrarea VM;
 • MT544 „Receive Free Conf for Tranche” (conform SWIFT ISO15022), expediat emitentului prin intermediul Sistemului DCU – în cazul în care emitentul dispune de acces în Sistemul DCU.

Comision la înregistrarea valorilor mobiliare

Comisionul DCU aplicat la înregistrarea valorilor mobiliare constituie 0,009% din valoarea nominală totală a emisiunii noi, dar nu mai puțin de 500 lei și nu mai mult de 30 000 lei pentru fiecare emisiune.

Comisionul se va achita de emitent până la înregistrarea VMC de către DCU.

Participanții la DCU și emitenții care au încheiat cu DCU contract privind decontarea operațiunilor corporative vor achita comisionul lunar, conform art.90 din Regulile DCU.

Relații contractuale între emitent și DCU

Înregistrarea valorilor mobiliare și a emitentului în Sistemul DCU este efectuată de DCU în temeiul legii (Legea nr.234/2016, Legea nr.1134/1997) și nu necesită încheierea unui contract cu emitentul. În același timp, la solicitarea emitentului, între DCU și emitent pot fi încheiate următoarele contracte:

 • contract privind decontarea operațiunilor corporative (↓model .pdf) – în cazul în care emitentul solicită ca plățile ce țin de valorile mobiliare (de exemplu, plata cuponului sau dobânzilor pe obligațiuni) să fie efectuată prin intermediul Sistemului DCU;
 • contract cu emitentul (↓model .doc) – în cazul în care emitentul solicită de la DCU servicii de informare, raportare sau alte servicii oferite de DCU;

Alocarea codului ISIN

La prima emisiune a unor valori mobiliare, DCU înregistrează în Sistemul DCU un nou instrument și alocă codul ISIN pentru valorile mobiliare în cauză. Codul ISIN identifică în mod unic valorile mobiliare înregistrate de către DCU. La emisiunea suplimentară, se menține codul ISIN alocat anterior.

Important: Înregistrarea instrumentului și alocarea codului ISIN se efectuează de DCU la cererea CNPF, în procesul obținerii certificatului de stat, și nu necesită depunerea, de către emitent, a unei solicitări de acordare a codului ISIN în adresa DCU.

Începând cu 2020, DCU formează și aloca codul ISIN în conformitate cu standardul internațional ISO 6166  (pentru detalii, consultați ↓ Regulamentul de alocare a codului ISIN .pdf)

Servicii adiționale și comisioane ulterioare

Odată cu înregistrarea valorilor mobiliare în Sistemul DCU, emitentul beneficiază de servicii adiționale oferite de DCU. Spre exemplu, emitenții de obligațiuni pot beneficia de servicii de decontare a plăților ce țin de obligațiunile emise (achitarea cuponului, plata dobânzilor, răscumpărarea obligațiunilor).

După înregistrarea acțiunilor, DCU ține evidența acționarilor și eliberează emitentului lista acționarilor. Pentru aceste servicii, emitentul urmează să achite comisionul lunar pentru ținerea evidenței acționarilor și comision pentru eliberarea liste acționarilor, conform Comisioanelor DCU.

Înregistrarea emitentului și VMC la transferul registrului acționarilor către DCU

Registrele deținătorilor de acțiuni emise de bănci, companii de asigurări și societățile pe acțiuni listate la bursă au fost transmise de la societățile de registru către DCU în temeiul art.46 alin.(3) din Legea nr.234/2016. Înregistrarea emitentului și VMC la transferul registrului acționarilor a fost efectuată de DCU în baza datelor și informațiilor recepționate de DCU de la societățile de registru.

Important: Emitenții care intenționează să transfere benevol registrul acționarilor de la societățile de registru la DCU, urmează să depune o solicitare în acest sens către DCU.

În baza solicitării, DCU va oferi emitentului instrucțiunile necesare pentru a efectua transferul registrului și înregistrarea VMC/emitentului în Sistemul DCU.