DCU: regim de reglementare

DCU este supus unui cadru de reglementări complex, care include acte legislative, deciziile BNM, Regulile DCU, politicile și procedurile DCU.

Cadrul normativ privind DCU

DCU beneficiază de o lege specială, Legea nr.234/2016 cu privire la DCU, care transpune regulamentul EU privind activitatea depozitarilor centrali și care reglementează modelul de guvernare și activitate a DCU. Actele normative ale BNM formează cadrul secundar de reglementare a activității DCU. Prin deciziile BNM, DCU a fost autorizat să inițieze activitatea în calitate de depozitar central; actele BNM stabilesc norme de supraveghere și raportare.

Regulile DCU sunt o „constituție” a activității DCU și relațiilor cu partenerii săi. Ele stabilesc cerințele de bază față de serviciile și operațiunile DCU, condițiile de interacțiune cu investitorii, emitenții și participații. Toate aceste reglementări sunt implementate de DCU prin intermediul politicilor și procedurilor sale.

Acte legislative

Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, reglementări privind:

 • statutul juridic, capitalul, cerințe de inițiere a activității DCU;
 • activitatea și serviciile DCU;
 • organele de conducere, guvernare și organizare internă;
 • reglementarea și supravegherea DCU;
 • transferul registrelor de la societățile de registru la DCU.

Legea nr.183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, reglementări privind:

 • cerințe față de DCU ca operator al unui sistem de decontare;
 • reguli privind caracterului definitiv al decontărilor, irevocabilitatea ordinelor;
 • proceduri privind insolvabilitatea participanților la Sistemul DCU.

Legea nr.171/2012 privind piața de capital, reglementări privind:

 • valorile mobiliare, emisiunea și circulația acestora;
 • activitatea participanților la DCU (societăți de investiții);
 • restructurarea emisiunilor, oferte de valori mobiliare.

Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, reglementări privind:

 • emisiunea și circulația valorilor mobiliare emise de societăți pe acțiuni;
 • eliberarea lisei deținătorilor de valori mobiliare emise de societăți pe acțiuni.

Codul civil  (Legea nr.1107/2002), reglementări privind:

 • valorile mobiliare ca bun a circuitului civil;
 • regimul juridic al valorilor mobiliare emise de persoane nerezidente. 

Deciziile BNM

Hotărârea BNM nr.184/2018 privind inițierea activității DCU, reglementări privind:

 • inițierea activității cu valori mobiliare de stat și instrumentele BNM;
 • acceptarea participanților la DCU care efectuează operațiuni cu VMS și instrumentele BNM.

Hotărârea BNM nr.124/2019 privind inițierea activității DCU, reglementări privind:

 • inițierea activității cu valori mobiliare corporative;
 • acceptarea participanților la DCU care efectuează operațiuni cu valori mobiliare corporative.

Hotărârea BNM nr.123/2019 privind limitele maxime ale comisioanelor DCU, reglementări privind:

 • limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de DCU.

Regulamentul privind supravegherea DCU  (Hotărârea BNM nr.158/2018), reglementări privind:

 • rapoartele DCU către BNM;
 • măsuri de remediere.

Regulamentul privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la DCU  (Hotărârea BNM nr.159/2018), reglementări privind:

 • entitățile cu drept de a obține calitatea de participant la DCU;
 • acordarea, suspendarea, retragerea calității de participant la DCU.

Regulile DCU

Regulile DCU sunt un document central în reglementarea activității DCU. Se aprobă de Consiliul de supraveghere al DCU după coordonare cu BNM și CNPF  (în privința aspectelor ce țin de înregistrarea și evidența valorilor mobiliare). În document sunt stabilite norme privind:

 • înregistrarea valorilor mobiliare și emitenților de către DCU;
 • obținerea calității de participant la DCU;
 • tipurile de conturi de valori mobiliare deschise în Sistemul DCU;
 • regimul de decontare aplicat de DCU;
 • particularități privind decontarea VMS și CBN;
 • particularități privind decontarea tranzacțiilor bursiere și tranzacțiilor OTC;
 • modul de percepere a comisioanelor.

Regulile DCU sunt obligatorii pentru persoanele care beneficiază de serviciile DCU. Ele se publică pe pagina web a DCU, produc efecte juridice și devin opozabile terților la data intrării în vigoare. DCU publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz privind aprobarea sau modificarea regulilor.

Reglementarea comisioanelor DCU 

Limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de DCU se aprobă prin decizia BNM. Mărimea exactă a comisioanelor se aprobă de Consiliul de supraveghere a DCU, în limitele maxime aprobate de BNM.

Dobânzile pentru împrumutul de valori mobiliare, plățile pentru garanții și comisioanele pentru serviciile informaționale se aprobă de Comitetul executiv al DCU și se includ în contractele încheiate între DCU și partenerii săi.

Pentru mai multe informații consultați Comisioanele DCU.

Politicile și procedurile DCU

Prin intermediul Politicilor DCU sunt definite obiectivele și mecanismele pe care le aplică DCU în domeniul conformității, risk managementului, securității informaționale, continuitate, măsurilor antifraudă și altor domenii cheie în activitatea DCU. Politicile se aprobă Consiliul de supraveghere al DCU, iar sumarul acestora se publică pe pagina web a DCU.

Cerințele de procedură, descrierea serviciilor și business-proceselor, etapele operațiunilor, modelele documentelor și alte aspecte similare sunt stabilite în procedurile DCU. Procedurile interne se aplică în cadrul activității curente ale DCU, procedurile care vizează participanții la DCU, emitenții și investitorii sunt publicate pe pagina web a DCU.

Consultări cu părțile interesate

DCU efectuează consultări periodice în privința reglementărilor care vizează operațiunile cu valori mobiliare, în particular în privința Regulilor și procedurilor DCU. În cadrul DCU este instituit Comitetul de utilizatori  – organ consultativ, format din reprezentanți ai emitenților de valori mobiliare și participanților la DCU, care oferă asistentă în privința serviciilor, mărimii plăților și comisioanelor și altor aspecte ce țin de activitatea DCU.

Reglementări DCU în limba engleză

Single CSD Law (ENGL)  .pdf
↓ Single CSD Rules  (ENGL) .pdf
NBM Decision no.184 of 26 July 2018 on the initiation of the activity of the Single CSD (ENGL) .pdf